Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w chwili zakończenia współpracy pomiędzy stronami. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy. W poniższym poradniku wyjaśnimy kwestię terminu wystawienia tego dokumentu, elementów jakie muszą się w nim znaleźć oraz zmian w prawie dotyczących świadectw pracy, które weszły w życie z początkiem tego roku.

Pierwszym elementem zamieszczanym w świadectwie pracy są dane osobowe pracownika. Dane te dotyczą imienia i nazwiska oraz daty urodzenia osoby zatrudnionej, a także imion jego rodziców. Oprócz tego w tym dokumencie muszą znajdować się informacje na temat zakładu pracy, w którym był zatrudniony pracownik takie jak nazwa i adres siedziby.

Dane dotyczące stanowiska i rozwiązania umowy

Bardzo ważnym elementem są dane dotyczące stanowiska, jakie zajmował pracownik. W świadectwie pracy należy umieścić jego nazwę, okres zatrudnienia oraz wymiar etatu. Jeżeli w trakcie trwania stosunku pracy nastąpiła zmiana wymiaru godzinowego pracy, również tę informację należy zamieścić w świadectwie pracy, z dokładnym wyszczególnieniem dat dokonywanej zmiany. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek wpisania danych dotyczących trybu rozwiązania umowy. Zgodnie z kodeksem pracy stosunek pracy może zostać rozwiązany za wypowiedzeniem lub bez niego, ze szczególnym uwzględnieniem strony składającej oświadczenie o chęci rozwiązania umowy. Oprócz tego istnieje możliwość wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron oraz za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Ostatni z wymienionych przypadków występuje w przypadku zwolnień grupowych, czyli zerwaniu stosunku pracy z co najmniej 10 proc. załogi lub likwidacji stanowiska, na którym pracuje dana osoba.

Rozwiązanie umowy z winy pracownika bez wypowiedzenia

Tryb ten występuje w sytuacji m.in. ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia w trakcie trwania umowy przestępstwa, gdy zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu oraz utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. W powyższych przypadkach pracodawca ma miesiąc na wypowiedzenie umowy, od momentu uzyskania wymienionych informacji. Oprócz tego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku choroby pracownika trwającej dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. Zatrudniony ma prawo do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia w sytuacji stwierdzenia przez lekarza szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika i braku działań ze strony pracodawcy zmierzających do przydzielenia mu innych obowiązków, do których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

Kolejną częścią świadectwa pracy są dane dotyczące uprawnień i świadczeń otrzymanych przez pracownika. Pierwsza informacja na ten temat dotyczy liczby dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, z wyszczególnieniem dni wolnych udzielonych na żądanie pracownika. Oprócz tego świadectwo pracy musi zawierać m.in informację na temat wykorzystanego urlopu bezpłatnego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, wykorzystanego okresu ochrony stosunku pracy, skróconego okresu wypowiedzenia, odbytej służby wojskowej w trakcie trwania stosunku pracy oraz ilości i terminach zwolnień lekarskich, na których przebywał pracownik. Oprócz tego, na żądanie pracownika, w świadectwie pracy może znaleźć się informacja na temat jego wynagrodzenia.

Świadectwo pracy – termin wydania

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Dokument może zostać odebrany również przez osobę pisemnie do tego upoważnioną. Jeżeli nie ma możliwości odbioru świadectwa na wyżej wymienione sposoby, wówczas pracodawca może dostarczyć dokument za pośrednictwem poczty nie później niż 7 dni od terminu ustania umowy.

Gdy w świadectwie pracy znajdą się błędne informacje, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o ich poprawienie. Ma on na to 7 dni od momentu otrzymania dokumentu. W przypadku odrzucenia wniosku o sprostowanie, osoba zatrudniona otrzymuje kolejne 7 dni na złożenie wniosku do Sądu Pracy. Informacje o prawach pracownika dotyczących sprostowania informacji znajdujących się w świadectwie pracy powinny znaleźć się w pouczeniu na końcu dokumentu.

Zmiany dotyczące świadectw pracy

Z początkiem 2017 roku weszły w życie zmiany dotyczące terminu i treści wydawanych przez pracodawców świadectw pracy. Zgodne ze zmianami pracodawca ma obecnie nie 3, a 7 dni na uwzględnienie wskazanych przez sąd pracy poprawek lub dodatkowych informacji do świadectwa pracy.

Pozostałe zmiany dotyczą agencji pracy, takiej jak nasza. Weegree jako profesjonalna firma dostosowała się do opisanych poniżej zmian. Dotyczą one maksymalnego okresu czasu na jaki agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do pracy u jednego pracodawcy. Okres ten wynosi maksymalnie 18 miesięcy na przestrzeni 36 miesięcy. Zatem po upływie trzech lat okres ten się odnawia. Również z tego względu agencje mają obecnie obowiązek uwzględniania w świadectwach pracy okresów i nazw pracodawców, do których kierowany był zatrudniany przez nich pracownik tymczasowy.

zmiany przepisów

Przepisy zatrudniania cudzoziemców

Resort chce wprowadzić dwa nowe pozwolenia
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: dokument praca pracownik swiadectwo

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz