Szkolenia BHP

Kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowy. Pracownik musi przez nie przejść nie tylko przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych, ale także okresowo. Częstotliwość szkoleń BHP jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy i może wynosić od 3 do 6 lat.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu BHP. Dotyczy on każdej zatrudnionej osoby, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Szkolenie BHP ma na celu nauczenie pracownika, w jaki sposób powinien on wykonywać swoją pracę, aby nie zagrażała ona jego życiu lub zdrowiu.

Szkolenie wstępne i okresowe

Każdy nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek przejść tzw. szkolenie wstępne. W świetle przepisów bez niego nie ma on prawa rozpocząć pracy. Ma ono na celu zapoznanie osoby zatrudnionej z przepisami, do których musi się on stosować podczas wykonywania pracy. Oprócz tego poznaje on zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy, na którym pracuje. Powinien także zostać przeszkolony z zakresu podstawowej pomocy przedmedycznej i zapoznany z regulaminem pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz instruktażem stanowiskowym. Ostatni z nich jest szczególnie ważny. Szkolenie wstępne powinno się zakończyć testem sprawdzającym wiedzę pracownika, którego treść musi być dopasowana do rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku szkolenia PPOŻ oraz pierwszej pomocy, przepisy nie precyzują, w jaki sposób powinny one zostać przeprowadzone.

Oprócz szkolenia wstępnego, pracodawca co pewien okres ma obowiązek wysyłać pracowników na szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Interwał wyznaczający terminy kolejnych szkoleń zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Nie rzadziej niż raz w roku szkolenie takie powinni przechodzić robotnicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Raz na 3 lata do szkolenia z zakresu BHP powinny przystąpić osoby zajmujące stanowiska robotnicze o nieco mniejszym stopniu ryzyka. W obu przypadkach minimalny czas szkolenia to 360 minut, czyli 6 godzin.

Szkolenie okresowe co 5 lat powinni odbyć pracownicy zatrudniający lub osoby kierujące pracami innych. Dotyczy to szczególnie kierowników, mistrzów i brygadzistów. Oprócz tego taki interwał szkolenia dotyczy również inżynierów, technologów, konstruktorów maszyn i urządzeń, projektantów, organizatorów produkcji. Minimalna długość szkolenia w ich przypadku to 720 minut czyli 12 godzin. W przypadku pracowników służby BHP, okres pomiędzy szkoleniami jest taki sam, ale długość szkolenia jest 2 razy większa (1440 minut, czyli 24 godziny). Najrzadziej szkoleni z tego zakresu muszą być pracownicy administracyjno biurowi. W ich przypadku obowiązek szkolenia okresowego BHP wypada raz na 6 lat.

Udokumentowanie szkolenia

Odbycie szkolenia BHP przez pracownika powinno być odnotowane w formie pisemnej. Podpisany przez niego dokument musi trafić do jego akt, przechowywanych przez pracodawcę.

Zwolnienie ze szkolenia BHP

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z okresowego szkolenia BHP. Przysługuje ono wtedy, gdy między terminami kolejnych zajęć pracownik odbył szkolenie, kurs lub korzystał z innej formy dokształcania, której program obejmował program okresowego szkolenia. Zwolniona z tego obowiązku może być również osoba, która przeszła szkolenie u innego pracodawcy lub ma za sobą kurs właściwy dla innego stanowiska, który w programie uwzględniał tematy szkolenia BHP dotyczące nowej posady.

Obieg dokumentów w firmie

Etapy, rodzaje i jego rola
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: bezpieczeństwo BHP kurs szkolenie

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz