fbpx Weegree – dostarczanie specjalistów to nasza specjalność

Urlop szkoleniowy

Pracownikowi chcącemu podnieść swoje kwalifikacje przysługuje dodatkowy urlop szkoleniowy. Na jego udzielenie pracodawca musi wyrazić zgodę, a ilość otrzymanych dni wolnych jest uzależniona od rodzaju zdawanych egzaminów.

Z inicjatywą zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik. Kwestia, która różnicuje te dwa warianty dotyczy zgody, jaką musi wyrazić osoba zatrudniająca, gdy z takim wnioskiem zgłosi się podwładny. Zgodnie z kodeksem pracy szkolenie może dotyczyć zarówno dziedziny, w której pracownik posiada już kwalifikacje, jak i zupełnie nowych umiejętności.

Urlop szkoleniowy – długość

Prawo pracy przewiduje maksymalną długość urlopu szkoleniowego, która wynosi 6 lub 21 dni. Tak, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, udziela się go w dni niebędące dla pracownika dniami wolnymi od pracy. Pierwszy limit 6 dni dotyczy sytuacji, w której zwieńczeniem procesu podnoszenia kwalifikacji przez pracownika jest egzamin eksternistyczny, maturalny lub egzamin mający na celu potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Urlop szkoleniowy o długości maksymalnie 21 dni przysługuje z kolei pracownikowi będącemu na ostatnim roku studiów. Powinien on spożytkować dodatkowe dni wolne na napisanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do obrony. W przypadku aplikacji radcowskiej, wymiar urlopu szkoleniowego wynosi 30 dni i przysługuje w trakcie trwania całej aplikacji. Do urlopu szkoleniowego nie uprawniają natomiast studia podyplomowe zakończone złożeniem pracy końcowej lub egzaminem.

Wynagrodzenie i dodatki

W przypadku urlopu szkoleniowego wynagrodzenie pracownika jest wyliczane w ten sam sposób, jak przy urlopie wypoczynkowym. Oprócz tego, pracodawca może nagrodzić pracownika chcącego podnosić swoje kwalifikacje specjalnym dodatkiem. Musi on być związany z procesem nauki, a zatem może pokrywać koszty czesnego, cenę kursu, koszty zakwaterowania i dojazdów, gdy zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania pracownika, a także koszt podręczników czy książek.

Gratyfikacja dotycząca dokształcania pracownika może pokrywać zarówno całość poniesionych kosztów, jak i ich część. Co ważne, wszelkie dodatki do pensji z tym związane są wolne od podatku, oczywiście poza podstawowym wynagrodzeniem wypłacanym w trakcie urlopu.

Okres odpracowania i umowa szkoleniowa

Gdy z inicjatywą dokształcenia się wychodzi pracownik, wniosek o zgodę na udzielenie urlopu szkoleniowego powinien zostać złożony przed rozpoczęciem rozpoczęciem nauki. Jeżeli z propozycja kursu wychodzi pracodawca, również powinien zostać sporządzony odpowiedni dokument informujący pracownika o szczegółach. W jego skład musi wchodzić zakres szkolenia, jego cel, forma, długość oraz data rozpoczęcia i zakończenia.

Jeżeli pracownik chce się dokształcać i uzyskał na to zgodę pracodawcy, wówczas może zostać sporządzona umowa szkoleniowa. Nie jest ona obligatoryjna w każdym przypadku, jednakże wymaga się jej w sytuacji, gdy szef chce zobowiązać pracownika do pracy w firmie przez określony okres po zakończeniu procesu szkolenia. Jest to tzw. okres odpracowania, którego maksymalna długość może wynosić 3 lata. Umowa powinna określać długość udzielonego przez pracodawcę urlopu szkoleniowego oraz kwestię ewentualnych dodatków do wynagrodzenia, do których wypłacenia zobowiązała się firma.

Jeżeli pracownik nie wywiążę się z umowy, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. Dotyczy to sytuacji, w której pracownik nie ukończył kursu w terminie lub gdy w trakcie jego trwania lub przed upływem okresu odpracowania zostanie mu wypowiedziana umowa o pracę. Dotyczy to tylko wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika. Wyjątkiem od tej zasady jest wypowiedzenie umowy z powodu mobbingu lub szkodliwego wpływu danej pracy na zdrowie pracownika poparte orzeczeniem lekarskim. Zwrotu kosztów należy dokonać proporcjonalnie do długości wypełnionego okresu odpracowania lub ukończonej części procesu kształcenia, na który została podpisana umowa.

Konieczne ułatwienia dla pracownika

Pracodawca nie ma obowiązku godzenia się na zaproponowany przez pracownika proces dokształcania. Jeżeli jednak uzyskał on jego zgodę na uczestnictwo w kursie, to zgodnie artykułami 17 i 94 kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek ułatwić pracownikowi działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji.

 

prawo pracy w belgii

Prawo pracy w Belgii – najważniejsze informacje!

Wszystko co musisz wiedzieć przed wyjazdem!
Kategoria: Dla pracownika Wiedza
Tagi: nauka szkolenie szkoleniowy urlop

W czym możemy Ci pomóc?