Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie popularnie zwane “L-4” pozwala wrócić choremu pracownikowi do zdrowia bez konieczności utraty całości wynagrodzenia. O tym, jaka jest wysokość zasiłku chorobowego oraz jak długo można go pobierać dowiecie się z poniższego poradnika.

Według terminologii urzędowej, choroba jest to okres, w którym zdolność pracownika do świadczenia pracy jest ograniczona ze względów zdrowotnych. W momencie zdiagnozowania infekcji przez lekarza, pracownik otrzymuje druk ZUS ZLA, czyli tzw. “L4”, zwalniający go z wykonywania obowiązków służbowych przez ustalony okres i dający prawo do pobierania zasiłku chorobowego.

Kiedy możemy się starać o zwolnienie lekarskie?

Zgodnie z przepisami prawa pracy, zasiłek chorobowy przysługuje osobie pracującej nie tylko w sytuacji wystąpienia choroby, czyli w okresie orzeczonej przez lekarza czasowej niezdolności do pracy. Dotyczy to także przypadku, w którym konieczne jest skierowanie pracownika na badania, w celu sprawdzenia, czy nie jest on zarażony chorobą zakaźną.

Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego

Zwolnienie lekarskie mogą otrzymać osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Składka z tego tytułu wynosi 2,45 procent podstawy wynagrodzenia i jest opłacana w całości przez pracownika. Jest to jedyna składka, którą pracownik płaci samodzielnie. W przypadku pozostałych obciążeń występuje współpłacenie lub opłata leży po stronie pracodawcy.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby, które nawiązały stosunek pracy, członkowie spółdzielczych kółek rolniczych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Oprócz tego ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie mogą podlegać osoby m.in. pracujące w ramach umowy agencyjnej i umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, duchowni oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Czas na dostarczenia zaświadczenia do pracodawcy

Jeżeli lekarz orzekł, że stan zdrowia pracownika nie pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych, wówczas kieruje go na zwolnienie. Od tego momentu osoba uprawniona do zasiłku chorobowego ma 2 dni na powiadomienie pracodawcy o swojej nieobecności w pracy i jej przyczynach.

Drugim obowiązkiem, który musi wypełnić pracownik jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy. Osoba zatrudniona ma na to 7 dni od momentu wystawienia zaświadczenia. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, listownie (za datę zawiadomienia uznaje się datę stempla pocztowego) lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby.

Wysokość wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego

Osoba przebywająca na zwolnieniu jest uprawniona do otrzymania miesięcznej wypłaty w wysokości 80 procent przeciętnego wynagrodzenia uzyskanego na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy. W przypadku, gdy pracownik trafi do szpitala, procent wynagrodzenia wynosi wtedy 70 procent. Prawo dopuszcza również sytuacje, w której chory pracownik otrzymuje 100 procent pensji. Takie świadczenie przysługuje wówczas, gdy mamy do czynienia z chorobą zawodową, rekonwalescencją po wypadku przy pracy, w drodze z domu do pracy lub odwrotnie, a także w przypadku choroby występującej w trakcie ciąży.

Inne stawki zasiłku chorobowego obejmują osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Podczas tzw. “L-4” otrzymują oni 60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub 30 procent najniższej pensji jeżeli działalność prowadzona jest po raz pierwszy.

Długość okresu zwolnienia lekarskiego

Maksymalna długość zwolnienia lekarskiego wynosi 182 dni. Okres ten jest dłuższy w przypadku zachorowania na gruźlicę i wynosi 270 dni. Jeżeli czas ten nie pozwoli pracownikowi wrócić do zdrowia, wówczas lekarz orzecznik przysłany przez ZUS zdecyduje, czy skierować taką osobę na dodatkową rehabilitację, czy przyznać jej rentę.

Warto mieć na uwadzę, że okres “L-4” nie jest liczony od początku w przypadku kolejnego zwolnienia wypisanego przez lekarza następnego dnia po wygaśnięciu przedniego. Okresy te nie sumują się dopiero wtedy, gdy czas pomiędzy jedną, a drugą nieobecnością w pracy jest dłuższy niż 60 dni. Jeżeli liczba dni jest mniejsza, a choroba będąca powodem zwolnienia taka sama, wtedy ponownie następuje dodatnie do siebie okresów zasiłkowych.

Kto płaci za “L-4”

Potocznie mówi się, że za pierwszy miesiąc płaci pracodawca. Dokładnie rzecz ujmując są to 33 dni. Po tym czasie obowiązek płacenia pracownikowi przejmuje ZUS.

Kontrole

Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą zostać skontrolowane przez ZUS. Jeżeli pracownikowi zostanie udowodnione, że zwolnienie zostało wypisane bezprawnie, wówczas grozi mu nie tylko utrata zasiłku, ale i zwolnienie z pracy.

Obieg dokumentów w firmie

Etapy, rodzaje i jego rola
Kategoria: Dla pracodawcy Rynek pracy
Tagi: L-4 niezdolność do pracy zasiłek chorobowy zwolnienie lekarskie

W czym możemy Ci pomóc?

Katarzyna Bednarz
Recruitment Officer Skontaktuj się
Katarzyna Bednarz