Regulamin serwisu

 1. Postanowienia wstępne.
  1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Weegree.com. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Administratora serwisu Weegree.com („Serwisu”), a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.
 2. Definicje.
  1. Serwis – stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora umożliwiającą publikowanie Ogłoszeń w domenie http://weegree.com
  2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Weegree sp. z o.o.
  3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  4. Weegree.com – serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.weegree.com w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
  5. Konto – nieodpłatne konto Użytkownika w ramach Serwisu.
  6. Ogłoszenie – dodane przez Użytkownika lub Osobę Upoważnioną do Serwisu oferta pracy, współpracy lub zlecenie, na rzecz Eurobud Contracting Sp. z o.o.
  7. Kandydat – osoba aplikująca na ofertę pracy, w ramach Serwisu.
  8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 3. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Administratora i Kandydatów związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
   3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Administrator nieodpłatnie udostępnia Kandydatom Regulamin, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Kandydat nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
  3. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Administrator zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 4. Warunki wystawiania Ogłoszeń.
  1. Administrator może zamieścić w ramach Serwisu, nieograniczoną liczbę Ogłoszeń.
  2. Opis Ogłoszenia powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Usługi lub Zlecenia. Opis Ogłoszenia powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Ogłoszenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
  3. Administrator zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
  4. Po zatwierdzeniu przez Administratora treści opisu Ogłoszenia jest ono udostępniane w Serwisie i z tą chwilą jest on związany treścią opisu Ogłoszenia, a jego publikacja zostaje rozpoczęta.
 5. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.
  1. Do tego, aby być kandydatem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach kandydatów w celu zapamiętania przeglądanych ofert, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 6. Prawa i obowiązki Administratora i Kandydatów.
  1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Weegree.com,
   2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty w dowolnym momencie w przypadku stwierdzenia że jej treść narusza obowiązujące przepisy prawa – w szczególności prawo dot. nieuczciwej konkurencji, inne prawa osób trzecich a także postanowienia regulaminu korzystania z Serwisu.
   4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania korekt w ofertach poprzez poprawianie błędów językowych, zmiany przynależności do kategorii, formatowanie treści, zmiany nazwy załączanych plików, zmiany rozmiarów przesyłanego loga, usuwania nieprawidłowych załączników.
  3. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego powodującego rejestrację Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Eurobud Contracting Sp. z o.o. w ramach Serwisu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
  4. Administrator oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, materiały do pobrania, logotypy, umieszczane w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
 7. Odpowiedzialność.
  1. Administrator odpowiada za treści i materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w Serwisie materiały.
  2. Administrator odpowiada za autentyczność informacji i danych dodawanych do Serwisu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kandydatów z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z Usługi przez Kandydata niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Kandydata lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  6. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność prawną za informacje oraz materiały umieszczone przez siebie w Serwisie.
 8. Przetwarzanie danych osobowych, polityka prywatności.
  1. Baza danych osobowych Kandydatów oraz informacji przekazywanych do Serwisu podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Kandydatów jest Administrator Serwisu.
  2. Kandydat ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
  3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  4. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Użytkownik przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny, oraz wyraża zgodę na upublicznienie tych danych i informacji, co oznacza, że dostęp do nich będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
 9. Kontakt z Serwisem. Awarie. Zgłaszanie naruszenia prawa. Reklamacje.
  1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres http://www.weegree.com/firma/kontakt/
  2. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być reklamowane przez kandydata poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi, używając w tym celu formularza zamieszczonego pod adresem http://www.weegree.com/firma/kontakt/
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Kandydata do wskazówek udzielanych Kandydatom bezpośrednio przez Administratora.
  4. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej – podany w ofercie),
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Ogłoszenia, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną serwisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Serwisu.
  7. W przypadku zgłoszenia nieodpowiednich treści i materiałów będą one usuwane lub weryfikowane.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Kandydatów.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
  3. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania lub jakiekolwiek innego wykorzystywania w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu poza użytkiem osobistym.
  4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.